همراه با خانواده حسن رحیمی، شهید 16ساله مدافع حرم در مشهد